Regulamin Monitoringu

REGULAMIN STOSOWANIA
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego stosowania systemu monitoringu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 29

2.Definicje:

 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie (zwany dalej PIW), w imieniu którego występuje Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Natalia Styka,Administrator Systemu Monitoringu Wizyjnego – to pracownik lub współpracownik PIW, który zarządza systemem monitoringu wizyjnego.
 • Administrator IT odpowiedzialny jest za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przetwarzanych w systemie monitoringu,
 • Inspektor Ochrony Danych – to pracownik lub współpracownik PIW wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz nadzorowania ich prawidłowego przetwarzania w PIW,
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się,
 • Osoba upoważniona – osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego,
 • Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu,
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu,
 • Instrukcja Zarządzania Systemem monitoringu – dokument definiujący zasady zarządzania w tym zabezpieczenia, dostępu oraz udostępniania podmiotom uprawnionym zapisów z systemu monitoringu.

3.Cel stosowania monitoringu:

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie monitoring wizyjny prowadzony jest w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie PIW.

b) zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie PIW, w tym wykrywania przypadków łamania prawa, zapobiegania kradzieżom, przemocy, dewastacjom i aktom wandalizmu,

c) nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie PIW.

4. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie PIW. Kamery takie zamontowane zostały na terenie PIW. Obszary, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramów oraz komunikatów zawierających informację o monitorowaniu terenu. Piktogramy takie zamieszczone są przy wszystkich szlakach komunikacyjnych prowadzących na obszar objęty monitoringiem wizyjnym.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym obejmuje:

a) wizerunek osób fizycznych,

b) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,

d) nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren PIW.

6. Obszar objęty monitoringiem oraz obszar wyłączony z monitoringu:

Obszar objęty monitoringiem:

 • Teren wokół PIW: obszar wejścia do budynku wraz z przejazdem na parking od tyłu oraz obszar od bramy wjazdowej wraz z uchwytem kawałka parkingu od strony garaży

Obszar wyłączony z monitoringu:

 • Pomieszczenia biurowe,
 • Laboratorium,
 • Sala konferencyjna,
 • Jadalnia,

Monitoring w wymienionych obszarach można stosować jeśli jego obecność podyktowana jest względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182)

7. Czas przechowywania i udostępnianie:

W PIW ustala się następujące warunki przechowywania oraz udostępniania:

 • Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 90 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora Danych albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały.
 • Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki.

8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności, integralności oraz dostępności danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego zapewnia się:

 • wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych,
 • zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych.

9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO,
 • żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO
 • żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art.  18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art.. 20 RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych PIW lub też w związku ze złożoną skargą.

10. Podstawa prawna:

 • art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016r.),
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182).

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content