Polityka Prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy
i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

 1. Co to są dane osobowe ?
  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną
  osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe),
  jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu
  zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
 2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?
  Są to dane które otrzymujemy podczas prowadzonych postępowań kontrolnych oraz
  badań. Dane przekazują nam również nasi Interesanci, Kontrahenci oraz Pracownicy,
  w związku z korzystaniem z realizowanych przez nas zadań, współpracą z nami lub
  zatrudnieniem w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie. Dane te są przez nas
  przetwarzane.
 3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?
  Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać danymi osobowymi –
  związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie,
  utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak
  przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich
  przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

  Administratorem Danych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii Tczewie, ul. 30
  Stycznia 29, 83-110 Tczew, reprezentowany przed Powiatowego Lekarza Weterynarii –
  Natalię Styka.
  Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest
  możliwy poprzez adres email: iodpiwtcze@gdansk.wiw.gov.pl.
  Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy
  pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Tczewie, ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew.
 5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
  z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda
  przetwarzania danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte
  w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym
  jako „RODO”)
  Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:
  ✓ jeżeli jesteś naszym Interesantem lub osobą zainteresowanym ze skorzystania
  z realizowanych przez nas zadań, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze.
  ✓ Możemy też przetwarzać Twoje dana wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a dane przetwarzany na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  ✓ Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji
  lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną
  jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się
  zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Pana(-ni)
  żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26
  czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na
  podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim
  przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie
  usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się
  u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich
  przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy jak
  również art. 9 pkt 1 lit b oraz h RODO.
  ✓ Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia
  bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz
  prawnie uzasadniony interes i dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1 lit f. Jeśli
  w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany
  w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.
  ✓ Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z
  odrębnych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
  wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
  interes administratora).
  ✓ Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki
  cookies – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Komu przekazujemy Twoje dane ?
  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
  uprawnionym do ich otrzymania lub przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Urząd
  Skarbowy, ZUS, WIW, operatorom pocztowym, oraz podwykonawcom naszych usług.
  Mamy tez obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na
  podstawie innych przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania. Udostępnienie
  nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie,
  wskazując prawo, które im na takie żądanie zezwala.
  Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państwa trzeciego, ani organizacji
  międzynarodowej w rozumieniu RODO. Podczas realizacji zadań ustawowych może pojawić
  się konieczność przekazywania Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej w rozumieniu RODO. Odbywać może się ono jedynie w oparciu
  o właściwy przepis prawa i umowę zawierającą stosowne klauzule ochrony danych przyjęte
  przez Komisję europejską.
  Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, masz zapewniony
  identyczny poziom ochrony Twoich danych dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod
  adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum
  zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu
  wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych
  i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie
  przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy,
  mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na
  nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci.
  Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, przepisy dotyczące
  rachunkowości oraz przepisy wynikające z Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  i dokumentów z nią powiązanych.
  Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim
  zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz prze nas o tym poinformowany i będziesz mógł
  się temu sprzeciwić.
 8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
  ➢ żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
  ➢ ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
  ➢ żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  ➢ lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  ➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
  ➢ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego
  tekst jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.
  Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim
  przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek
  prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.
  Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy
  Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje
  ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
  W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby
  charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie
  podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
 10. Jak chronimy Twoje dane?
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem
  środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne
  zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
  Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób
  ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego
  wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych
  przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół
  bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w
  przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki szyfrowaniu strony przed jej
  przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stroną, która nie została
  w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content