Zapytanie o cenę

czerwiec 4, 2020 Zamówienia/Przetargi

I. Zamawiający

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

ul. 30 Stycznia 29

83-110 Tczew

NIP 593-21-44-208

Tel 58 531-15-53

e-mail piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk chłodni kontenerowych, jednokomorowych z przedsionkiem do przechowywania zwierzyny łownej o niżej wymienionej specyfikacji technicznej, fabrycznie nowych i nieużywanych.

2. Dostawca zapewnia transport kontenerów w określone miejsce docelowe na terenie województwa pomorskiego.

3. Specyfikacja techniczna:

a) wymiar kontenera 400 cm x 200 cm x 270 cm

b) kolejka w kształcie litery U do zawieszenia haków z korytkiem 15 sztuk haków typu EURO

c) tyrolka z Kwasówki do wieszania dziczyzny

d) agregat chłodniczy zasilany napięciem 230V z regulacją oprogramowania (z ustawieniem temperatury od -5 o do +10o.

e) sterowanie elektroniczne

f) wyciagarka : 1 szt. (elektryczna) do 300 kg zainstalowana nad wejściem

g) pojemnik na patrochy

h) część socjalna:

–  umywalka z blachy kwasoodpornej

–  apteczka

–  instrukcja BHP i mycia rąk

–  przepływowy podgrzewacz wody

–  blat do pisania

i) otwór odpływowy w podłodze

j)  oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

k)  komplet kluczy do drzwi chłodniczych

l) zamkniecie kontenera z możliwością plombowania

ł) zadaszenie kontenera nad wejściem o długości 1m

m) elektroniczna waga do 300 kg

Kontenery podzielone na część socjalną i chłodniczą. Konstrukcja ścian z płyt warstwowych o grubości min. 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga wykonana z płyty warstwowej poliuretanowej pokryta blachą kwasoodporną.

Chłodnie kontenerowe będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymogi sanitarne.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dostawą do Zamawiającego do 1 lipca 2020r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową Dostawcy,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– wskazywać okres udzielonej gwarancji jakości,

– zawierać oferowaną cenę oraz termin zapłaty,

– podpisana czytelnie przez Dostawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

  1. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 15:30 .
  2. Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Inspektoratu w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy postępowania oraz terminem składania ofert, pocztą elektroniczną na adres:piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl  Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  3. Zamawiający dokona oceny nadesłanych ofert do dnia 18 czerwca 2020r., spośród których wybierze najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać

swoją ofertę.

  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  • Zamawiający przyjmuje oferty częściowe oraz zastrzega sobie prawo wyboru

najkorzystniejszej oferty z każdej części  przedmiotu zapytania osobno.

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych części

powyższej oferty.

Złożenie oferty nie stwarza roszczenia względem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie o zawarcie umowy.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny na podstawie spełnienia warunków zawartych w niniejszym zapytaniu oraz zaproponowanej ceny. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium 100% cena.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. Dodatkowe informacje

Wykonawca wszelkie prace będące przedmiotem zapytania jest zobowiązany wykonać je rzetelnie i z należytą starannością.

Wykonawca na podmiot zamówienia zobowiązany jest udzielić gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru prac.

Dodatkowych informacji udziela Pan Wiesław Ossowski pod numerem telefonu 58 531-15-53 oraz adresem e-mail piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl.

Formularz oferty dostępny do pobrania tutaj

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content