Ogłoszenie o wyznaczeniu

paź 30, 2020 Ogólne

Ogłoszenie

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TCZEWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu tczewskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2021

1.W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji, jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań.

2. Zgodnie z art 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu tczewskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2021.

Rodzaj czynności

1. ochronne sczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt (pobieranie próbek do badań) w zakresie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt (choroba Aujeszky’ego, gruźlica, bruceloza, białaczka, IBR/IPV, niebieski język. gorączka Q, bruceloza owiec i kóz; HPAI, CSF, SVD, FMD, oraz ASF) oraz obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew;

2. sprawowanie nadzoru nad punktami skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami oraz konkursami zwierząt na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew tj. :

a) Gniewskie Młyny, prowadzonego przez FHU Kazimierz Janikowski ul. Wiślana 16, 83-140 Gniew

b) Wędkowy 7, prowadzonego przez Zakłady Mięsne „Skiba” Andrzej Skiba, ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice

c)Brzuśce 1, prowadzonego przez firmę MARROL, Brzuśce 1, 83-120 Subkowy,

d) Targowisko Miejskie w Tczewie, ul. Targowa, 83-110 Tczew

3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia (świadectwa wewnątrzwspólnotowe do miejsca gromadzenia, świadectwa w obrocie krajowym dla trzody chlewnej, drobiu) na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew;

4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w zakładzie: St. Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin.

Osoby zainteresowane wykonywanie w/w zadań z wyznaczenia muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być zapoznani z systemem zarządzania wdrożonych w ZHW Gdańsk.

5. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymagających świadectw zdrowia w zakładach:

a) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dalwin Zbigniew Krause, Grzegorz Krause S.J.,

b) St. Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelpplin,

c) Michna Meat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgórna 8, 83-130 Pelplin.

6. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa w zakładzie KORAL S.A., ul. za Dworcem13, 83-110 Tczew;

7. pobieraniem próbek do badań w zakładach:

a) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dalwin Zbigniew Krause, Grzegorz Krause S.J.,

b) St. Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelpplin,

c) Michna Meat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgórna 8, 83-130 Pelplin.

d) KORAL S.A., ul. za Dworcem13, 83-110 Tczew

8. badanie laboratoryjne mięsa trzody chlewnej i dzików na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym w:

a) U-15 przy ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew

b) U-17 w zakładzie St. Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin

9. badanie przed ubojowe i poubojowe mięsa trzody chlewnej na terenie gospodarstwa na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew.

10. prowadzeinia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew.

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

 • badań klinicznych zwierząt,
 • ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
 • pobieranie próbek do badań,
 • czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń, ustanowionego na podstawie ar. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2014.1539 ze zm.).

Wymagania Konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 • do poskramiania świń, osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
 • posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 ze zm.),
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:

a) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,

b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 15 listopada 2020 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie w godz. 730-1530

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie, Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie określającą rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonywania. Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie może kolidować z realizacją innych czynności wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii. Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji, świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, mogą być wyznaczeni do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d) pobierania próbek do badań.

W w/w przypadku wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (zgoda nie jest wymagana jeśli lekarzem wyznaczonym ma być kierownik zakładu leczniczego).

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenie.

Informacje dodatkowe

 1. Osoby spełniające wszystkie wymagania Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno – prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowa zawierana jest na okres obejmujący od 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 • Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.
 1. Niepodpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 2. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie w dniu 30.10.2020 roku oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie.

Wymagane dokumenty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, iż w roku 2021 nie będzie zawierać umów zlecenie z osobami nie posiadającymi opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości równej bądź wyższej od minimalnych składek ZUS opublikowanych na 2021 rok.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie lek. wet. Natalia Styka

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content